Từ điển Việt Anh online

bò u tiếng Anh là gì?

bò u nghĩa tiếng Anh


[bò u]
 Zebu

Zebu


US UK