Từ điển Việt Anh online

bò xạ tiếng Anh là gì?

bò xạ nghĩa tiếng Anh


[bò xạ]
 musk-ox

musk-ox


US UK