Từ điển Việt Anh online

bòn chài tiếng Anh là gì?

bòn chài nghĩa tiếng Anh


[bòn chài]
 như bòn (nói khái quát)

như bòn (nói khái quát)


US UK