Từ điển Việt Anh online

bòng chanh tiếng Anh là gì?

bòng chanh nghĩa tiếng Anh


[bòng chanh]
danh từ
 kingfisher, jealous

danh từ


US UK