Từ điển Việt Anh online

bó đuốc tiếng Anh là gì?

bó đuốc nghĩa tiếng Anh


[bó đuốc]
danh từ
 Torch.

danh từ


US UK