Từ điển Việt Anh online

bó bột tiếng Anh là gì?

bó bột nghĩa tiếng Anh


[bó bột]
 Cast in plaster.
 Chân nó bị bó bột
 His leg was in a plaster cast.

Cast in plaster.


US UK