Từ điển Việt Anh online

bó chân tiếng Anh là gì?

bó chân nghĩa tiếng Anh


[bó chân]
 foot-binding
 tục bó chân
 the custom of foot-binding
 nghệ thuật bó chân
 the art of foot-binding
 be bound, be unable to move around

foot-binding


US UK