Từ điển Việt Anh online

bó chân bó tay tiếng Anh là gì?

bó chân bó tay nghĩa tiếng Anh


[bó chân bó tay]
 be tied down

be tied down


US UK