Từ điển Việt Anh online

bó giò tiếng Anh là gì?

bó giò nghĩa tiếng Anh


[bó giò]
 (thông tục) như bó gối
 wrapped in banana leaf

(thông tục) như bó gối


US UK