Từ điển Việt Anh online

bó thân tiếng Anh là gì?

bó thân nghĩa tiếng Anh


[bó thân]
 lose one's freedom
 bó thân về với triều đình (truyện Kiều)
 turn up at court, bound hand and foot

lose one's freedom


US UK