Từ điển Việt Anh online

bóc xén tiếng Anh là gì?

bóc xén nghĩa tiếng Anh


[bóc xén]
 cheat, cut, squeeze

cheat, cut, squeeze


US UK