Từ điển Việt Anh online

bói lửa tiếng Anh là gì?

bói lửa nghĩa tiếng Anh


[bói lửa]
 (thuật bói lửa) pyromancy

(thuật bói lửa) pyromancy


US UK