Từ điển Việt Anh online

bón lót tiếng Anh là gì?

bón lót nghĩa tiếng Anh


[bón lót]
 basal fertilizing, put down basic fertilizer

basal fertilizing, put down basic fertilizer


US UK