Từ điển Việt Anh online

bón phân tiếng Anh là gì?

bón phân nghĩa tiếng Anh


[bón phân]
 put down fertilizer

put down fertilizer


US UK