Từ điển Việt Anh online

bóng ác tiếng Anh là gì?

bóng ác nghĩa tiếng Anh


[bóng ác]
 sunlight

sunlight


US UK

['sʌnlait]
danh từ
 ánh sáng mặt trời