Từ điển Việt Anh online

bóng đái tiếng Anh là gì?

bóng đái nghĩa tiếng Anh


[bóng đái]
 bladder

bladder


US UK

['blædə]
danh từ
 bong bóng
 ruột của quả bóng
 người huênh hoang rỗng tuếch; người chỉ nói suông
 (giải phẫu) bọng đái, bàng quang
 urinary bladder
 bọng đái, bàng quang