Từ điển Việt Anh online

bóng đè tiếng Anh là gì?

bóng đè nghĩa tiếng Anh


[bóng đè]
 incubus; succubus; nightmare

incubus


US UK

['iηkjubəs]
danh từ, số nhiều incubuses, incubi
 nam ác thần được truyền tụng là hay giao hợp với những phụ nữ đang ngủ; thần ác mộng
 bóng đè; cơn ác mộng ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))