Từ điển Việt Anh online

bóng điện tiếng Anh là gì?

bóng điện nghĩa tiếng Anh


[bóng điện]
 light bulb

light bulb


US UK

['lait'bʌlb]
danh từ
 bóng đèn