Từ điển Việt Anh online

bóng bàn tiếng Anh là gì?

bóng bàn nghĩa tiếng Anh


[bóng bàn]
 ping-pong; table-tennis
 đánh bóng bàn
 to play ping-pong
 quả bóng bàn
 a ping-pong ball

ping-pong


US UK