Từ điển Việt Anh online

bóng bán dẫn tiếng Anh là gì?

bóng bán dẫn nghĩa tiếng Anh


[bóng bán dẫn]
danh từ
 transistor

danh từ


US UK