Từ điển Việt Anh online

bóng bay tiếng Anh là gì?

bóng bay nghĩa tiếng Anh


[bóng bay]
danh từ
 balloon

danh từ


US UK