Từ điển Việt Anh online

bóng hồng tiếng Anh là gì?

bóng hồng nghĩa tiếng Anh


[bóng hồng]
 (văn chương, từ cũ, nghĩa cũ) Beautiful young girl
 shadow or silhouette of woman; beauty; a beautiful woman glimpsed in the distance

(văn chương, từ cũ, nghĩa cũ) Beautiful young girl


US UK