Từ điển Việt Anh online

bóng kim ô tiếng Anh là gì?

bóng kim ô nghĩa tiếng Anh


[bóng kim ô]
 như bóng ô

như bóng ô


US UK