Từ điển Việt Anh online

bóng láng tiếng Anh là gì?

bóng láng nghĩa tiếng Anh


[bóng láng]
 Glittering, bright, lustrous.

Glittering, bright, lustrous.


US UK