Từ điển Việt Anh online

bóng ném tiếng Anh là gì?

bóng ném nghĩa tiếng Anh


[bóng ném]
 handball

handball


US UK

['hændbɔ:l]
danh từ
 (thể dục,thể thao) môn bóng ném