Từ điển Việt Anh online

bóng nửa tối tiếng Anh là gì?

bóng nửa tối nghĩa tiếng Anh


[bóng nửa tối]
 Penumbra

Penumbra


US UK