Từ điển Việt Anh online

bóng người tiếng Anh là gì?

bóng người nghĩa tiếng Anh


[bóng người]
 human shadow
 Bóng người in trên vách
 A human shadow was seen on the wall
 soul
 Bãi biển / đường phố không một bóng người
 There wasn't a soul on the beach/in the streets

human shadow


US UK