Từ điển Việt Anh online

bóng nga tiếng Anh là gì?

bóng nga nghĩa tiếng Anh


[bóng nga]
 (văn chương, từ cũ, nghĩa cũ) Moonlight; moon
 Beauty.

(văn chương, từ cũ, nghĩa cũ) Moonlight


US UK