Từ điển Việt Anh online

bóng nguyệt tiếng Anh là gì?

bóng nguyệt nghĩa tiếng Anh


[bóng nguyệt]
 (văn chương, từ cũ, nghĩa cũ) Monnlight; monn.

(văn chương, từ cũ, nghĩa cũ) Monnlight


US UK