Từ điển Việt Anh online

bóng quang âm tiếng Anh là gì?

bóng quang âm nghĩa tiếng Anh


[bóng quang âm]
 sunlight
 time

sunlight


US UK

['sʌnlait]
danh từ
 ánh sáng mặt trời