Từ điển Việt Anh online

bóng rổ tiếng Anh là gì?

bóng rổ nghĩa tiếng Anh


[bóng rổ]
 basketball
 Sân bóng rổ
 A basketball court
 Vận động viên bóng rổ
 Basketball player

basketball


US UK

['bɑ:skitbɔ:l]
danh từ
 (thể dục,thể thao) bóng rổ