Từ điển Việt Anh online

bóng thỏ tiếng Anh là gì?

bóng thỏ nghĩa tiếng Anh


[bóng thỏ]
 (văn chương, từ cũ, nghĩa cũ) moonlight, moonshine, moonglow (cũng bóng thiềm)

(văn chương, từ cũ, nghĩa cũ) moonlight, moonshine, moonglow (cũng bóng thiềm)


US UK