Từ điển Việt Anh online

bóp chắt tiếng Anh là gì?

bóp chắt nghĩa tiếng Anh


[bóp chắt]
 be greedy; be stingy; greedy, stingy (cũng bóp thắt)

be greedy


US UK