Từ điển Việt Anh online

bóp miệng tiếng Anh là gì?

bóp miệng nghĩa tiếng Anh


[bóp miệng]
động từ
 To stint oneself on food, to stint oneself in everything

động từ


US UK