Từ điển Việt Anh online

bóp thắt tiếng Anh là gì?

bóp thắt nghĩa tiếng Anh


[bóp thắt]
 như bóp chắt

như bóp chắt


US UK