Từ điển Việt Anh online

bóp vụn tiếng Anh là gì?

bóp vụn nghĩa tiếng Anh


[bóp vụn]
 crumb, crumble

crumb, crumble


US UK