Từ điển Việt Anh online

bôi mặt tiếng Anh là gì?

bôi mặt nghĩa tiếng Anh


[bôi mặt]
động từ
 make up

động từ


US UK