Từ điển Việt Anh online

bôm bốp tiếng Anh là gì?

bôm bốp nghĩa tiếng Anh


[bôm bốp]
 clapping (of applause)

clapping (of applause)


US UK