Từ điển Việt Anh online

bông băng tiếng Anh là gì?

bông băng nghĩa tiếng Anh


[bông băng]
danh từ
 Dressing (of wounds).

danh từ


US UK