Từ điển Việt Anh online

bông mo tiếng Anh là gì?

bông mo nghĩa tiếng Anh


[bông mo]
 spadix (số nhiều spadices)

spadix (số nhiều spadices)


US UK