Từ điển Việt Anh online

bông tai tiếng Anh là gì?

bông tai nghĩa tiếng Anh


[bông tai]
danh từ
 ear-ring

danh từ


US UK