Từ điển Việt Anh online

bông vang tiếng Anh là gì?

bông vang nghĩa tiếng Anh


[bông vang]
danh từ
 sapan-wood

danh từ


US UK