Từ điển Việt Anh online

bõ cơn giận tiếng Anh là gì?

bõ cơn giận nghĩa tiếng Anh


[bõ cơn giận]
 satisfy one's anger

satisfy one's anger


US UK