Từ điển Việt Anh online

bõm tiếng Anh là gì?

bõm nghĩa tiếng Anh


[bõm]
 very light (nhẹ bõm)
 flop, plop!
 quả ổi rơi bõm xuống sông
 the guava fell flop into the pond
 vứt bõm xuống nước
 to flop into the water

very light (nhẹ bõm)


US UK