Từ điển Việt Anh online

bõng tiếng Anh là gì?

bõng nghĩa tiếng Anh


[bõng]
 lõng bõng
 watery.

lõng bõng


US UK