Từ điển Việt Anh online

bù lu bù loa tiếng Anh là gì?

bù lu bù loa nghĩa tiếng Anh


[bù lu bù loa]
động từ
 to raise a hullabaloo, cry, wail, moan
 bù lu bù loa để lấp liếm lỗi lầm
 to raise a hullabaloo to conceal one's mistakes
 khóc bù lu bù loa
 to cry lustily

động từ


US UK