Từ điển Việt Anh online

bù trì tiếng Anh là gì?

bù trì nghĩa tiếng Anh


[bù trì]
động từ
 to foster, to bring up carefully; to help wholeheartedly, subsidiary

động từ


US UK