Từ điển Việt Anh online

bùa bả tiếng Anh là gì?

bùa bả nghĩa tiếng Anh


[bùa bả]
 charm and bait (nói khái quát)
 enchantment, spell, lure

charm and bait (nói khái quát)


US UK