Từ điển Việt Anh online

bùa hộ mệnh tiếng Anh là gì?

bùa hộ mệnh nghĩa tiếng Anh


[bùa hộ mệnh]
 talisman; amulet

talisman


US UK

['tælizmən]
danh từ, số nhiều talismans
 bùa, phù (vật được cho là đem lại may mắn)