Từ điển Việt Anh online

bùa yêu tiếng Anh là gì?

bùa yêu nghĩa tiếng Anh


[bùa yêu]
 philtre; love-potion

philtre


US UK

['filt(ə)r]
 Cách viết khác:
 philter
['filtə(r)]
 như philter